Årsredovisning


Här finns svar på allmänna frågor om årsredovisning.

K3 ÅR/KR är huvudregelverket för årsredovisning. Följande företag ska upprätta årsredovisning enligt K3 ÅR/KR:

  • Större företag*
  • Publika aktiebolag
  • Mindre företag* som är moderföretag i en större koncern*
  • Mindre företag* som är moderföretag i en mindre koncern* och som upprättar koncernredovisning
  • Enskilda näringsidkare

Övriga mindre företag* kan välja att tillämpa K2 ÅR i stället för K3 ÅR/KR.

Andra företag än aktiebolag och ekonomiska föreningar som är mindre företag* och som upprättar årsredovisning för räkenskapsår som påbörjats före den 1 januari 2017 får fortfarande tillämpa BFN:s äldre normgivning**.

K3 - Årsredovisning och koncernredovisning
K2 - Årsredovisning i mindre företag

Mer information om vad som gäller för olika företagsformer finns under Redovisningsregler.


* Enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen.

** BFN:s rekommendationer, äldre uttalanden och äldre vägledningar, se vidare under respektive rubrik under Redovisningsregler.

Informationen gäller följande företagsformer:

  • Handelsbolag och kommanditbolag
  • Stiftelser och företag som drivs under stiftelseliknande former
  • Ideella föreningar, registrerade trossamfund och liknande sammanslutningar
  • Samfällighetsföreningar, viltvårdsområdesföreningar, fiskevårdsområdesföreningar, häradsallmänningar, allmänningsskogar och liknande sammanslutningar
  • Enskilda näringsidkare


Räkenskapsår som påbörjats före den 1 januari 2017

Större* företag ska upprätta årsredovisning enligt K3 ÅR/KR.

Mindre företag som är moderföretag i en större koncern* ska tillämpa K3 ÅR/KR.

Andra mindre företag som upprättar årsredovisning kan välja att tillämpa K3 ÅR/KR. Väljer de inte K3 ÅR/KR, ska de tillämpa BFN:s äldre normgivning**. 

För räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2015 får det nya K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) tillämpas. Enskilda näringsidkare som upprättar årsredovisning får dock inte tillämpa K2 ÅR utan ska tillämpa K3 ÅR/KR.

Räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016

Från och med räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska alla företag som upprättar årsredovisning tillämpa ett K-regelverk.

Större* företag ska upprätta årsredovisning enligt K3 ÅR/KR.

Mindre företag som är moderföretag i en större koncern* ska tillämpa K3 ÅR/KR.

Även mindre företag som är moderföretag i en mindre koncern och som upprättar koncernredovisning ska tillämpa K3 ÅR/KR.

Andra mindre företag som upprättar årsredovisning, med undantag av enskilda näringsidkare, kan välja att tillämpa K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) i stället för K3 ÅR/KR. Enskilda näringsidkare som upprättar årsredovisning får inte tillämpa K2 ÅR utan ska tillämpa K3 ÅR/KR.

Mer information

Mer information om bokföring, årsbokslut och årsredovisning för olika företagsformer finns under Redovisningsregler/Vad gäller för...


* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen. 

** BFN:s rekommendationer, äldre uttalanden och äldre vägledningar, se vidare under respektive rubrik under Redovisningsregler.

Nej, BFN har inte gett ut någon mall/blankett för årsredovisning.

För mindre företag som upprättar årsredovisningen enligt K2 finns uppställningsformer för förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen i vägledningen Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10).

K2 - Årsredovisning i mindre företag

Nej, det kan du göra från t.ex. Bolagsverket.

Bolagsverkets webbplats

Nej, BFN har inte några exempel på årsredovisningar.

På Bolagsverkets webbplats finns tre olika exempel på årsredovisningar i mindre aktiebolag som är upprättade enligt K2 – Årsredovisning i mindre aktiebolag. Exemplen avser räkenskapsår som påbörjats före den 1 januari 2016.

Exempel på årsredovisningar på Bolagsverkets webbplats

Uppställningsformer för förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för mindre aktiebolag hittar du i K2 – Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1).

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag