Vägledningar


Här hittar du information om BFN:s vägledningar. Samtliga vägledningar finns som pdf. De går också att beställa i tryckt version från FAR.

Vägledningarna innehåller lagtext, BFN:s allmänna råd, kommentarer till lagtext och allmänna råd samt exempel.
 


K2/K3 - Årsbokslut 

 Vägledningen innehåller regler om årsbokslut. Reglerna tar upp hur årsbokslut ska utformas samt hur tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska värderas. Ett årsbokslut ska innehålla resultaträkning, balansräkning och vissa upplysningar.

Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2017 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare om räkenskapsåret avslutas tidigast den 31 december 2017.

Vägledningen

Jag vill beställa vägledningen Årsbokslut från FAR


K2 – Årsredovisning i mindre företag
 
Vägledningen innehåller regler om årsredovisning i mindre företag. Reglerna tar upp hur årsredovisningen ska utformas samt hur tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska värderas. En årsredovisning ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska alla företag upprätta årsredovisning enligt ett K-regelverk. Detta gäller redan för aktiebolag och ekonomiska föreningar sedan 2014 (räkenskapsår som påbörjades efter den 31 december 2013). K2 är ett förenklat regelverk som de flesta mindre företag kan välja att tillämpa i stället för huvudregelverket K3.

Vägledningen

Jag vill beställa vägledningen Årsredovisning i mindre företag från FAR


BokföringVägledningen innehåller regler om

  • löpande bokföring,
  • tidpunkten för bokföring,
  • verifikationer,
  • gemensam verifikation,
  • arkivering av räkenskapsinformation samt
  • systemdokumentation och behandlingshistorik.

Reglerna ska tillämpas av alla fysiska och juridiska personer som är bokföringsskyldiga.

Vägledningen 

Jag vill beställa vägledningen Bokföring från FAR


K3 – Årsredovisning och koncernredovisningVägledningen innehåller regler om årsredovisning och koncernredovisning. Regelverket är huvudalternativet för icke noterade företag. Undantagna är moderföretag som frivilligt väljer att upprätta koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsregler.

De flesta mindre företag kan välja att istället upprätta årsredovisning enligt K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10).

Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013.

Vägledningen 

Jag vill beställa vägledningen Årsredovisning och koncernredovisning från FAR


K1 – Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslutVägledningen innehåller regler om upprättande av förenklat årsbokslut i ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som har en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor kan välja att upprätta ett förenklat årsbokslut.

Vägledningen 

Jag vill beställa vägledningen Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut från FAR


Gränsvärden

Vägledningen innehåller regler om hur gränsvärdena för större företag respektive större koncerner ska beräknas. Om ett företag respektive koncern klassificeras som större eller mindre har exempelvis betydelse för vilka regler i bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s normgivning som ska följas. Beräkningen ska ske med utgångspunkt i medelantal anställda, balansomslutning och nettoomsättning.

Vägledningen 

Jag vill beställa vägledningen Gränsvärden från FAR


K1 – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslutVägledning innehåller regler om upprättande av förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare. Enskilda näringsidkare som har en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor kan välja att upprätta ett förenklat årsbokslut.

Vägledningen 

Jag vill beställa vägledningen Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut från FAR


Redovisning av intäkter

Vägledning innehåller regler om redovisning av intäkter. Vägledningen får inte tillämpas av företag som tillämpar ett K-regelverk.

Vägledningen 


Redovisning av fusion

Vägledning innehåller regler om redovisning av fusion. Vägledningen med BFNAR 2003:2 gäller vid andra fusioner än fusion av helägt aktiebolag. För dessa gäller istället BFNAR 1999:1 med tillhörande vägledning.

Vägledningen 

Jag vill beställa vägledningen Redovisning av fusion från FAR


Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Vägledningen tar upp de grundläggande frågorna vid redovisning av materiella anläggningstillgångar. Vägledningen innehåller regler om

  • vid vilken tidpunkt utgifter för materiella anläggningstillgångar ska redovisas som tillgång i balansräkningen,
  • hur anskaffningsvärdet ska beräknas,
  • hur av-, ned- och uppskrivningar ska beräknas och redovisas, samt
  • hur utrangeringar och avyttringar ska beräknas och redovisas.

Vägledningen får inte tillämpas av företag som tillämpar ett K-regelverk.

Vägledningen 


Redovisning av inkomstskatter

Det finns två grundläggande frågor vid redovisning av inkomstskatt. Den ena är hur skatt som ska betalas eller erhållas avseende det skattepliktiga resultatet för aktuellt år, aktuell skatt, ska redovisas. Den andra är hur framtida skattekonsekvenser av händelser som har beaktats i företagets redovisning eller deklaration, uppskjuten skatt, ska redovisas.

Vägledningen får inte tillämpas av företag som tillämpar ett K-regelverk.

Vägledningen 


Redovisning av leasingavtal

BFN har i sina allmänna råd om redovisning av leasingavtal (BFNAR 2000:4) angett hur Redovisningsrådets rekommendation Leasingavtal (RR 6:99) ska tillämpas i näringsdrivande, icke-noterade företag som inte har valt att tillämpa RR 6:99.

Vägledningen innehåller de allmänna råden, kommentarer till dessa samt exempel.

Vägledningen får inte tillämpas av företag som tillämpar ett K-regelverk.

Vägledningen 


Redovisning av varulager

Det finns två grundläggande frågor vid redovisning av varulager. Den ena är om varulagret ska värderas till anskaffningsvärde eller verkligt värde. Den andra är hur dessa värden ska beräknas. .

Vägledningen får inte tillämpas av företag som tillämpar ett K-regelverk.

Vägledningen


Redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP

BFN har i ett allmänt råd (BFNAR 2000:1) om redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP angett hur bokföringsskyldiga ska tillämpa Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande i augusti 1999 Återbäring av överskottsmedel i SPP. BFN har härvid angivit att Akutgruppens uttalande ska tillämpas i sin helhet, således ska alla företag oavsett storlek följa det aktuella uttalandet från Akutgruppen.

Vägledningen innehåller det allmänna rådet, kommentarer till detta och exempel.

Vägledningen får inte tillämpas av företag som tillämpar ett K-regelverk.

Vägledningen


Fusion av helägt aktiebolag

Vägledning innehåller regler om redovisning av fusion av helägt aktiebolag. Vägledningen tar upp de två grundläggande frågorna hur tillgångar och skulder som övergår genom fusionen ska värderas i det övertagande företaget och hur förhållandet mellan fritt och bundet eget kapital påverkas av fusionen. Även frågor om löpande bokföring och upplysningar tas upp.

Vägledningen

Jag vill beställa vägledningen om fusion av helägt aktiebolag från FAR